logo
bars
www.leca.no

Veggelement

07/08/2020

Produktfordeler

  • Brannsikkert
  • Raskt og enkelt
  • Fuktsikkert

Vis alle

Leca Veggelement leveres i høyde 0,6 m og lengder inntil 7,5 m. Veggelementer leveres normalt i 20 cm tykkelse, men kan også leveres i tykkelsene 15 og 25 cm.

Kjernen i Leca Veggelement støpes av porøs Lecabetong i gradering 4-10 mm med et sjikt av finere masse i gradering 2-4 mm i overflatene

Leca Veggelement produseres som ordreproduksjon ved Weber Leca Vestnes, og lagerføres normalt ikke. Armeringen som benyttes i Leca Veggelement er av stålkvalitet B500NA (kaldbearbeidet stål) med minimum karakteristisk flytegrense Reh = 500 MPa i henhold til armeringsstandarden NS 3576. Armerings mengde kan til en viss grad tilpasses per prosjekt, men vil normalt bestå av langsgående tråder med diameter 7 mm og tverrarmering av 5 mm tråddiameter. Leca Veggelement produseres på tilpassede formbord som rektangulære elementer med små fasekanter for å hindre avskalling ved håndtering.

DoP/YTELSESERKLÆRING
Nr. DoP-NO-VE-20 - Versjon 1 og Nr. DoP-NO-VE-25 - Versjon 1

ROMVEKT OG EGENVEKT
Leca Veggelement har porøs masse i densitet 800 kg/m3 og finmasse i densitet 1200 kg/m3. Kjernen i elementene støpes av porøs Lecabetong i gradering 4-10 mm med et sjikt av finere masse i gradering 2-4 mm på hver side.
Egenvekten til Leca Veggelement 20 cm ved normalt fuktinnhold, (vil over tid stabilisere seg på 2-4 % i ferdig bygg) ligger på 230 kg/m2.

BRANNKLASSE
Leca Veggelement kan benyttes som brannskillende konstruksjon med krav til brannmotstand opp til REI 240 M. Når Leca Veggelement benyttes i brannskillende konstruksjoner, skal minst én side poretettes for å oppnå tilstrekkelig gasstetting. I tillegg må fugene mellom elementene utføres som beskrevet.

VARMETEKNISKE EGENSKAPER
Den lette Lecamassen i kjernen har relativt god varmeisolerende evne, med midlere varmekonduktivitet λ = 0,23 W/mK for densitet 800 kg/m3 og 0,27 W/mK for densitet 1200 kg/m3. Varmekapasiteten kan regnes å være 1000 J/kgK.

LUFTTETTHET
Leca Veggelementer regnes å være luftåpne såfremt de ikke er poretettet på minst en side. Dersom veggen skal ha en brannbegrensende funksjon, er det nødvendig å lufttette elementene. Dette gjøres med tradisjonell puss eller slemming. På innvendige overflater kan også Weber sparkel benyttes. Dersom veggen ønskes malt, bør denne slemmes først for å unngå stort sug i underlaget.

FUKTTEKNISKE EGENSKAPER
Normalt vil fuktinnholdet etter en uttørkingsperiode stille seg inn på 2-4 vekt % avhengig av omgivelsene og overflatebehandling. Vann dreneres gjennom Lecabetongens åpne porer.

DIMENSJON OG TOLERANSER
Leca Veggelement leveres i høyde 0,6 meter og lengder inntil 7,5 meter. Tykkelsen er 15, 20, eller 25 cm. Elementets tillatte toleranser iht. NS-EN 1520/3/ er: lengde +/- 8 mm, bredde +/- 8 mm, tykkelse +/- 5 mm. Se brosjyren Leca Byggeplank. Tekniske data for målsatte tegninger av elementene.

DIMENSJONSBESTANDIGHET
Temperaturutvidelseskoeffisienten kan regnes å være 0,008 mm/mK. Svinnforsøk med Leca Veggelement viser at den overveiende del av svinnet er unnagjort etter at elementet tas ut av herdekammeret på fabrikken. I henhold til NS-EN 1520 kan uttørkingssvinnet i tørre omgivelser være inntil 1,1 mm/m.

Leveringsform

Leca Veggelement leveres vanligvis på lastebiler. Det kan være behov for mobilkran ved montering. Hvert element er merket med en følgeseddel som angir type element, dimensjon, produksjonsdato, produksjonssted og evt. elementnummer i forhold til tegninger. For mindre prosjekter, kan montering utføres rett fra bil.

Bruksområde

Leca Veggelement benyttes primært i lagerbygg, haller, garasjeanlegg og tilsvarende røffe bygg. Bruksområdene er ikke-bærende yttervegger, brannvegger og skillevegger.

Dette produktdatabladet er ikke ment å gi en komplett beskrivelse av hvordan Leca Veggelementer planlegges og utføres. For slik informasjon henviser vi til våre brosjyrer og sjekklister.

Lagring

Ved mellomlagring av Leca Veggelement på byggeplass elementene lagres "stående" dvs i monteringsretning, eller liggende. Ved liggende lagring, må det legges minst 3 stk. strøbord (plankebiter av identisk tykkelse) fordelt mellom elementene for å hindre at de bøyes. Det må aldri stables mer enn 8 elementer i høyden. Det henvises ellers til øvrig håndteringsinformasjon som finnes på vår nettside.

PROSJEKTERING OG MONTERING
Ved prosjektering og montering av Leca Veggelement henviser vi til vår brosjyre Leca Byggeplank Proff, Kapittel 8. Leca Veggelement.

NOEN VIKTIGE PUNKTER FOR MONTERING OG PROSJEKTERING ER

  • Den mest rasjonelle metoden er prosjektering av elementer mellom stålsøyler av typen H-profil, men det er også mulig å forankre Veggelementene med bolter til bakenforliggende søyler av stål eller betong.
  • Leca Veggelementer monteres ved å løfte elementene på plass mellom søyler av stål eller betong
  • Elementene skal utføres med fuger i alle tilfeller for å oppnå dokumentert brannmotstand.
  • Fugene utformes med weber Murmørtel M5, Weber Fugemørtelsystem eller med brannisolasjonremse.
  • Det skal alltid fuges mellom Veggelementene og stålsøyler av H-profil, for å stabilisere konstruksjonen.
  • Elementene kan benyttes som en brannskillende konstruksjon med krav til brannmotstand opp til REI 240, forutsatt at elementene poretettes på minst en side for å oppnå tilstrekkelig gasstetting og fugene må utføres som beskrevet.
  • I konstruksjoner hvor det benyttes stålsøyler som bæresystem, må disse brannisoleres etter kravene for å oppnå ønsket brannmotstand.

Vær oppmerksom på

FROST
Veggelementene tar ikke skade av frost og nedbør under montasjen. Det må ivaretas normale tiltak for å hindre at vinterforhold forringer arbeidet. Før pussarbeider, fugeutstøping og lignende bør elementene tildekkes mot snø og is. Ved lavere temperatur enn +5°C eller når det er fare for minusgrader de første dagene etter oppmuring, kan Weber Murmørtel M5 tilsettes Weber Antifrost for å senke frysepunktet. Dette beskytter mørtelen mot frostskader når temperaturen faller under +5°C. Vær oppmerksom på at tilsetting av Weber Antifrost kan føre til økt fare for saltutslag. Utgangstemperaturen på ferdigblandet mørtel bør være +20°C. Dette oppnås ved å benytte varmt vann. I tillegg må forholdsregler som oppvarming, tildekking osv. gjøres. Vær oppmerksom på faren for rask uttørking i forbindelse med oppvarming ved lave temperaturer. Tiltak for vinterarbeid beskrevet i NS 3420 må følges.
Pussarbeider skal ikke utføres når temperaturen kan synke under +5°C.

GENERELT
For at Leca Veggelement skal ha de egenskaper som angis i våre brosjyrer, forutsettes det at veggene er prosjektert og utført i henhold til våre anvisninger.

Da det foreligger forskjellige forhold og forutsetninger i hvert enkelt tilfelle, kan Leca ikke være ansvarlig for annet enn at den informasjon som er gitt under punktet Produktbeskrivelse er korrekte. Eksempler på informasjon og forhold som ligger utenfor Lecas ansvarsområde (enten det påpekes spesielt eller ikke), er oppbevaring, konstruksjon, bearbeidelse, samspilleffekt med andre produkter, arbeidets utførelse og lokale forhold.

BESKYTTELSE VED HÅNDTERING AV LECA VEGGELEMENT
Vi anbefaler bruk av hansker ved håndtering av Leca Veggelement. Når man freser, slisser eller kapper Leca Veggelement på en slik måte at støv utvikles, anbefaler vi bruk av vernebriller og støvmaske. Det samme anbefaler vi ved riving av Leca konstruksjoner. Vi anbefaler også at støv fra Leca produkter ikke kommer i kontakt med bar hud. Støv fra Leca Veggelement inneholder mye sementstøv. Sementstøv er alkalisk og vil sammen med fuktighet kunne virke irriterende på hud, øyne og luftveier.

Miljøanvisninger

KVALITETS- OG MILJØSERTIFISERING
Saint-Gobain Byggevarer as er sertifisert i henhold til NS-EN ISO 9001:2000 (kvalitet) og NS-EN ISO 14001:2004 (miljø). Arbeidsmiljødelen er implementert i henhold til kravene i ”Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (Internkontrollforskriften)”.

I henhold til de krav som stilles i så vel ISO 9001 som ISO 14001, granskes vårt ledelsessystem bl.a. gjennom planlagte årlige revisjoner, så vel interne som eksterne.
Arbeidsmiljøområdet kontrolleres av de norske tilsynsmyndighetene.

AVFALLSHÅNDTERING OG GJENBRUK
Leca Veggelement kan sendes til offentlig deponi etter endt levetid. Elementene kan knuses for materialgjenvinning og brukes i lette fyllinger på byggeplass.

LECA VEGGELEMENT INNEHOLDER IKKE FARLIGE STOFFER
Leca blokker avgir ingen stoffer på Miljødirektoratets kandidatliste, prioritetsliste, OBS-liste om helse- og miljøfarlige stoffer eller på BREEAMs A20-liste datert 01.04.2013.

Ansvar

Informasjonen som er gitt i dette datablad bygger på vår nåværende kunnskap og erfaring om produktet. All ovenstående informasjon må betraktes som retningsgivende. Det er brukerens ansvar å påse at produktet er egnet for tilsiktet anvendelse samt utføre egenkontroll. Brukeren står ansvarlig dersom produktet blir anvendt til andre formål enn anbefalt eller ved feil utførelse. Vi står gjerne til rådighet for veiledning i bruk av våre produkter.

logo
bars
www.leca.no
Leca Norge AS
Adresse: Årnesvegen 1, 2009 Nordby - Tlf. 41 43 71 00
Web: www.leca.no - Epost: info@leca.no