logo
bars
www.leca.no

Byggeplank

13/04/2021

Leca Byggeplank er armerte elementer av lettklinkerbetong (Lecabetong) som benyttes til etasjeskillere, tak, terrasser, balkonger, våtrom, garasjegulv med mer. Leca Byggeplank har de samme materialegenskapene som Leca blokkprodukter.

Produktfordeler

 • Raskt og enkelt
 • Fuktsikkert
 • Brannsikkert

Vis alle

Byggeplank AS
Leca Byggeplank produseres av firmaet Byggeplank AS, og kun på ordre. All håndtering av forespørsler, tilbud, tegninger og bestillinger, prislister og brosjyrer foretas av Byggeplank AS

Byggeplank AS er spesialister både på selve Byggeplank-produktet og på totalløsninger som inneholder Byggeplank, som f.eks. Leca Komfortdekke og Leca Lyddekke.

Selskapet er ledet av Levi Edvardsen som har lang erfaring med håndtering av Leca Byggeplank gjennom sitt tidligere firma, Lydgulvsystemer AS. Han vil være din kontaktperson ved tilbuds- og andre forespørsler

Kontaktinfo Byggeplank AS:
Telefon: 90 40 40 80
E-post: levi@byggeplank.no
Web: www.byggeplank.no

Leca Byggeplank leveres i bredde 0,6 m og lengder inntil 7,48 m. Tykkelsene er 20 og 25 cm.
Kjernen i Leca Byggeplank støpes av porøs Lecabetong i gradering 4-10 mm med et sjikt av finere masse i gradering 2-4 mm på undersiden. Leca Byggeplank 25 cm har finere masse også på toppen. Leca Byggeplank 20 og 25 cm har porøs masse i densitet 800 kg/m3 og finmasse i densitet 1150 kg/m3.

Armeringen som benyttes i Leca Byggeplank er av stålkvalitet B500NA (kaldbearbeidet stål) med minimum karakteristisk flytegrense Reh = 500 MPa i henhold til armeringsstandarden NS 3576. Hovedarmeringen har 7 mm tråddiameter og tverrarmeringen av 5 mm tråddiameter. Byggeplank 25 cm har 11 langsgående tråder og 20 cm har 6 tråder.

Leca Byggeplank produseres på formbord med en krumning som gir elementene overhøyde. Overhøyden øker med elementlengden. Ved belastning av egenvekt og halv nyttelast, vil Leca Byggeplank vare tilnærmet plan for lengder opp til 7 m. For ytterligere produktinformasjon om Leca Byggeplank henvises det til følgende informasjon som du kan finne på vår nettside.

DOKUMENTASJON OG HJELPEMIDLER FOR LECA BYGGEPLANK

Tykkelse

25 cm

20 cm

Bredde

60 cm

60 cm

Maks lengde

7,48 m

5,68 m

Maks kapasitet

3,0 kN/m2 (v/ 7,48 m)

1,7 kN/m2 (v/5,98 m)

Egenvekt

260 kg/m2

180 kg/m2

Leveringstid

6-8 uker (kan variere – kun produksjon til ordre)

Utkraging

1,2 m

 1,1 m

KAPASITET
Kapasitetene for de forskjellige typene Byggeplank er vist i diagrammer i brosjyren Leca Byggeplank under kapittel 3. Prosjektering.
Stivhetstallet EI for langtidslast kan regnes lik 2000 kNm2 for ett Leca Byggeplank 25 cm element (b=0,6m).

ROMVEKT OG EGENVEKT
Byggeplank 20 og 25 cm har porøs masse i densitet 800 kg/m3 og finmasse i densitet 1150 kg/m3. Kjernen i Byggeplanken støpes av porøs Lecabetong i gradering 4-10 mm med et sjikt av finere masse i gradering 2-4 mm på undersiden. Byggeplank 25 cm har finere masse også på toppen. Egenvekt til Leca Byggeplank ved normalt fuktinnhold (vil over tid stabilisere seg på 2-4 % i ferdig bygg) ligger på 200 kg/m2 for Byggeplank 20 cm og 270 kg/m2 for Byggeplank 250 cm.

TRANSPORTVEKT
Her vil transportvekten ligge på 230 kg/m2 for Byggeplank 20 cm og 300 kg/m2 for Byggeplank 25 cm

BRANNKLASSE
Leca Byggeplank har brannmotstandsklasse REI 60/A1-s1,d0 for alle tykkelser. Når Leca Byggeplank benyttes i brannskillende konstruksjoner skal minst én side poretettes. Ved brannpåkjenning kun fra oversiden, vil man normalt kunne regne med en høyere brannklasse (REI 120)

VARMETEKNISKE EGENSKAPER
Den lette Lecamassen i kjernen har relativt god varmeisolerende evne, med midlere varmekonduktivitet λ = 0,23 W/mK for densitet 800 kg/m3.
Varmemotstand R (m2K/W) for hele elementtykkelsen er:
Byggeplank 20 cm: R = 0,77
Byggeplank 25 cm: R = 0,75.
Varmekapasiteten kan regnes å være 1000 J/kgK.

LUFTTETTHET
Byggeplankelementene regnes å være luftåpne såfremt de ikke er poretettet. Det kan ofte være praktisk å utføre poretettingen samtidig med utstøpingen av fugene med samme mørtel men med en noe tynnere konsistens, for eksempel JMS Fugemørtel som er tilsatt mer vann.

FUKTTEKNISKE EGENSKAPER
Normalt vil fuktinnholdet etter en uttørkingsperiode stille seg inn på 2-4 vekt % avhengig av omgivelsene og overflatebehandling. Vann dreneres gjennom Lecabetongens åpne porer.

Leveringsform

Leca Byggeplank leveres vanligvis på lastebiler med egen kran. Det kan være behov for mobilkran ved montering. Hvert element er merket med en følgeseddel som angir type element, dimensjon, produksjonsdato, produksjonssted og evt. elementnummer i forhold til tegninger. Logistikken er ivaretatt slik at montering kan utføres rett fra bil. Elementene blir levert med tilhørende svillelist for montering. Leca Byggeplank leveres på paller og beskyttes mot nedbør med plastfolie. Det henvises ellers til databladet Håndteringsinformasjon for Leca Byggeplank, som finnes på vår hjemmeside.

Bruksområde

Leca Byggeplank benyttes primært i boligbygg men også i forretnings- og kontorbygg, institusjonsbygg og mindre industribygg. Bruksområdene er etasjeskillere, tak, terrasser og balkonger, våtrom, garasjegulv og dekke over kjeller eller kryprom. Leca Byggeplank 25 cm benyttes også til veggelementer, se eget produktdatablad.

Dette produktdatabladet er ikke ment å gi en komplett beskrivelse av hvordan Leca Byggeplankdekker planlegges og utføres. For slik informasjon henviser vi til våre brosjyrer og sjekklister.

Lagring

Ved mellomlagring av Leca Byggeplank på byggeplass skal alltid elementene lagres med fugerillene/faskanten opp, dvs. den smaleste delen av Byggeplanken skal være på toppen.

Elementene må lagres på et fast underlag. Hvert element legges på strøbord plassert ca 40 cm fra endene. Strøbordene skal ligge rett over hverandre ved stabling. Aldri mer enn 8 elementer i høyden. Dersom elementer eller andre tunge byggematerialer skal lagres på Byggeplankdekket, skal disse i hovedsak plasseres over bærevegger. Utnyttelsesgrad av bæreevnen til Byggeplankdekket avgjør hvor store kvanta som kan lagres.

PROSJEKTERING OG MONTERING
Ved prosjektering og montering av Leca Byggeplank henviser vi til vår brosjyre Leca Byggeplank Proff, Kapittel 3. Prosjektering, Kapittel 5. Utførelse og Sjekklister for prosjektering og montasje av Leca Byggeplank.

NOEN VIKTIGE PUNKTER FOR PROSJEKTERING ER

 • Byggverkets stabilitet. Det skal fremlegges og kontrolleres særskilte stabilitetsberegninger når byggeplankdekket inngår i byggets avstivningssystem.
 • Bæreevne for byggeplankdekket. Lengde og type på Byggeplanken må ha tilstrekkelig kapasitet for å ivareta de lastene som kan oppstå.
 • Sjekk oppleggsbetingelser og toleransekrav for opplegg av Leca Byggeplank.
 • Sjekk at forankringene til vegger og bjelker er dimensjonert for de kreftene som kan oppstå.
 • Sjekk at valgt gulvløsning tilfredsstiller krav til trinnlyd og luftlydisolering dersom elementdekket ligger mellom forskjellige bruksenheter. Kontroller også at kritiske detaljer er ivaretatt for den valgte gulvløsning. Se egne datablader for Weber Lydgulv og Weber Komfortgulv på vår nettside.
 • Sjekk at Byggeplankens brannklasse REI 60 tilfredsstiller brannkrav dersom elementdekket er et brannskille mellom forskjellige bruksenheter, og påse at det beskrives forsvarlig tetting av alle fuger og åpninger med mørtel eller annen ildfast masse.
 • Standard Leca Utvekslingsjern fås for åpninger 0,6 m og1,2 m. For åpning på 1,8 m kan utvekslingsjern spesiallages. Lastøkningen på naboelementene må kontrolleres i hvert enkelt tilfelle.

NOEN VIKTIGE PUNKTER FOR MONTASJE ER

 • Montasjepersonell skal alltid bruke hjelm og vernesko, og det anbefales også bruk av hansker og vernebriller. Ha fokus på HMS. Gå aldri under et dekke som er under montasje.
 • Når Byggeplankdekket inngår i byggets avstivningssystem, må man påse at byggverkets stabilitet er midlertidig sikret under montasjen og inntil fugene i Byggeplankdekket er utstøpt og herdet.
 • Kontroller at det er satt opp riktig understøttelse der dette er påkrevet før fuger og eventuell armert påstøp blir støpt.
 • Utsparinger i Byggeplankdekket skal dekkes til og sikres ved videre jobbing på dekket.
 • Elementene skal legges på svillelist for å sentrere eller styre lasten ved opplegg.
 • Sjekk at det legges ned riktig antall og type armering i fuger før disse støpes igjen, dersom dette er påkrevet av konstruktive årsaker.
 • Påse at det blir brukt anbefalt mørtel i fugene: Weber B20 Pumpebetong eller JMS 741 Elementfugemørtel.
 • Kontroller dekket for riss, sprekker, krakeleringer eller andre skader. Disse må utbedres for at lydkonstruksjonen skal fungere som ønsket.

Ved vårt Kundesenter utarbeides det montasjetegninger, elementplaner og kappelister for alle typer prosjekter, og det gis råd og veiledning basert på mottatt informasjon. Vi påtar oss imidlertid ikke prosjekteringsansvar iht. ansvarsbestemmelsene i Plan- og Bygningsloven.

Vær oppmerksom på

FROST
Byggeplank tar ikke skade av frost og nedbør under montasjen. Det må ivaretas normale tiltak for å hindre at vinterforhold forringer arbeidet. Før pussarbeider, fugeutstøping og lignende bør elementene tildekkes mot snø og is. Ved lavere temperatur enn +5°C eller når det er fare for minusgrader de første dagene etter oppmuring, kan Weber Murmørtel M5 tilsettes Weber Antifrost for å senke frysepunktet. Dette beskytter mørtelen mot frostskader når temperaturen faller under +5°C. Vær oppmerksom på at tilsetting av Weber Antifrost kan føre til økt fare for saltutslag. Utgangstemperaturen på ferdigblandet mørtel bør være +20°C. Dette oppnås ved å benytte varmt vann. I tillegg må forholdsregler som oppvarming, tildekking osv. gjøres. Vær oppmerksom på faren for rask uttørking i forbindelse med oppvarming ved lave temperaturer. Tiltak for vinterarbeid beskrevet i NS 3420 må følges.
Pussarbeider skal ikke utføres når temperaturen kan synke under +5°C.

GENERELT
For at Leca Byggeplank skal ha de egenskaper som angis i våre brosjyrer, forutsettes det at dekket er prosjektert og utført i henhold til våre anvisninger. Dette gjelder også vegger og bjelker for opplegg av elementene. Kontroller at oppleggene er godt nok stabilisert før elementene blir lagt på plass, og sørg for at det aldri beveger seg personer under et dekke som er under montering.

Da det foreligger forskjellige forhold og forutsetninger i hvert enkelt tilfelle, kan Leca ikke være ansvarlig for annet enn at den informasjon som er gitt under punktet Produktbeskrivelse er korrekte. Eksempler på informasjon og forhold som ligger utenfor Lecas ansvarsområde (enten det påpekes spesielt eller ikke), er oppbevaring, konstruksjon, bearbeidelse, samspilleffekt med andre produkter, arbeidets utførelse og lokale forhold.

BESKYTTELSE VED HÅNDTERING AV LECA BYGGEPLANK 
Vi anbefaler bruk av hansker ved håndtering av Leca Byggeplank. Når man freser, slisser eller kapper Leca Byggeplank på en slik måte at støv utvikles, anbefaler vi bruk av vernebriller og støvmaske. Det samme anbefaler vi ved riving av Leca konstruksjoner. Vi anbefaler også at støv fra Leca blokker ikke kommer i kontakt med bar hud. Støv fra Leca Byggeplank inneholder mye sementstøv. Sementstøv er alkalisk og vil sammen med fuktighet kunne virke irriterende på hud, øyne og luftveier.

Miljøanvisninger

KVALITETS- OG MILJØSERTIFISERING
Saint-Gobain Byggevarer as er sertifisert i henhold til NS-EN ISO 9001:2000 (kvalitet) og NS-EN ISO 14001:2004 (miljø). Arbeidsmiljødelen er implementert i henhold til kravene i ”Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (Internkontrollforskriften)”.

I henhold til de krav som stilles i så vel ISO 9001 som ISO 14001, granskes vårt ledelsessystem bl.a. gjennom planlagte årlige revisjoner, så vel interne som eksterne.
Arbeidsmiljøområdet kontrolleres av de norske tilsynsmyndighetene.

AVFALLSHÅNDTERING OG GJENBRUK
Leca Byggeplank kan sendes til offentlig deponi etter endt levetid. Elementene kan knuses for materialgjenvinning og brukes i lette fyllinger på byggeplass.

LECA BYGGEPLANK INNEHOLDER IKKE FARLIGE STOFFER
Leca Byggeplank avgir ingen stoffer på Miljødirektoratets kandidatliste, prioritetsliste, OBS-liste om helse- og miljøfarlige stoffer eller på BREEAMs A20-liste datert 01.04.2013.

Ansvar

Informasjonen som er gitt i dette datablad bygger på vår nåværende kunnskap og erfaring om produktet. All ovenstående informasjon må betraktes som retningsgivende. Det er brukerens ansvar å påse at produktet er egnet for tilsiktet anvendelse samt utføre egenkontroll. Brukeren står ansvarlig dersom produktet blir anvendt til andre formål enn anbefalt eller ved feil utførelse. Vi står gjerne til rådighet for veiledning i bruk av våre produkter.

logo
bars
www.leca.no
Leca Norge AS
Adresse: Årnesvegen 1, 2009 Nordby - Tlf. 41 43 71 00
Web: www.leca.no - Epost: info@leca.no