logo
bars
www.leca.no

Leca® Fugearmering 18 mm

22/01/2020

Leca® Fugearmering 18 mm benyttes til armering av blokkmurverk. Fugearmeringen er tiltenkt omhyllet av sementbasert mørtel i murverkets horisontale fuger.

Produktfordeler

  • Rasjonell murverksarmering
  • Høy styrke
  • Enkel i bruk

Vis alle

Leca Fugearmering 18 mm benyttes til armering av blokkmurverk. Fugearmeringen er tiltenkt omhyllet av sementbasert mørtel i murverkets horisontale fuger.

For å motvirke sjenerende rissdannelser pga. herdesvinn og fukt- og temperaturavhengige lengdeendringer, skal Leca murverk armeres horisontalt med Leca Fugearmering. I tillegg virker armeringen konstruktivt for opptak av horisontallast.

DOKUMENTASJON OG HJELPEMIDLER

Leca Fugearmering har karakteristisk flytegrense f sk = 690 N/mm2 med ubehandlet overflate.

DIMENSJONER
Lengde 4000 mm
Høyde 4 mm
Bredde 18 mm
Tråddiameter 4 mm
Avstand mellom tverrpinner 95 mm


FORPAKNINGER

Forpakning Mengde Omtrentlig vekt
Leca Fugearmering 18 mm småpakke Pakke à 10 x 4 m = 40 lm Ca 9 kg
Leca Fugearmering 18 mm storpakke Pakke à 100 x 4 m = 400 lm Ca 85 kg

Bruksområde

Leca Fugearmering 18 mm benyttes til armering av blokkmurverk. Fugearmeringen er tiltenkt omhyllet av sementbasert mørtel i murverkets horisontale fuger.

Regler for minimums svinn- og fordelingsarmering av murverk er beskrevet i gjeldende standarder, men vi anbefaler å armere Leca murverk i minimum hver 2. liggefuge.

Leca Fugearmering skal helt omsluttes av mørtel slik at den samvirker med murverket. Ved strengmuring benyttes en armering i hver mørtelstreng. Veggtykkelser større enn 150 mm skal alltid ha to armeringsstenger i de armerte fugene (dobbeltarmering).

Vær oppmerksom på

Da det foreligger forskjellige forhold og forutsetninger i hvert enkelt tilfelle kan Weber ikke være ansvarlig for annet enn at den informasjon som er gitt under punktet Produktbeskrivelse er korrekte. Eksempler på informasjon og forhold som ligger utenfor Webers ansvarsområde (enten dette påpekes spesielt eller ikke), er oppbevaring, konstruksjon, bearbeidelse, samspilleffekt med andre produkter, arbeidets utførelse og lokale forhold.

EMISJONSDOKUMENTASJON (HEA 9):
I henhold til BREEAM-NOR tabell 9-2 kreves det ikke emisjonsdokumentasjon for dette produktet

MILJØGIFTER A20 (MAT 1):
Leca® Fugearmering 18 mm inneholder ingen miljøgifter på BREEAMs A-20 liste datert 01.04.2013, se informasjon her.

ANSVARLIG INNKJØP AV MATERIALER, ISO 14001 (MAT 5):
Weber har ISO 14001 sertifikat for produksjonen av Leca® Fugearmering 18 mm

KVALITETS- OG MILJØSERTIFISERING
Saint-Gobain Byggevarer as er sertifisert i henhold til NS-EN ISO 9001:2000 (kvalitet) og NS-EN ISO 14001:2004 (miljø). Arbeidsmiljødelen er implementert i henhold til kravene i "Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (Internkontrollforskriften)".

I henhold til de krav som stilles i så vel ISO 9001 som ISO 14001, granskes vårt ledelsessystem bl.a. gjennom planlagte årlige revisjoner, så vel interne som eksterne.
Arbeidsmiljøområdet kontrolleres av de norske tilsynsmyndighetene.

Ansvar

Informasjonen som er gitt i dette datablad bygger på vår nåværende kunnskap og erfaring om produktet. All ovenstående informasjon må betraktes som retningsgivende. Det er brukerens ansvar å påse at produktet er egnet for tilsiktet anvendelse samt utføre egenkontroll. Brukeren står ansvarlig dersom produktet blir anvendt til andre formål enn anbefalt eller ved feil utførelse. Vi står gjerne til rådighet for veiledning i bruk av våre produkter.

logo
bars
www.leca.no
Leca Norge AS
Adresse: Årnesvegen 1, 2009 Nordby - Tlf. 41 43 71 00
Web: www.leca.no - Epost: info@leca.no