logo
bars
www.leca.no

Leca Isoblokk 30 cm NY 2017

02/08/2021

Nyhet 2017: Nytt og forbedret Leca Isoblokk system erstatter eksisterende Leca Isoblokk 30 cm produkter. Nyheten har Lecas eget not og fjær system. Leca Lock. Produktene produseres med Leca LSX som gir lettere og sterkere blokker. Raskere, enklere og bedre.

Leca lock logo NY.jpg

 

Logo_Leca_LSX_.jpg

Byggesystemet Leca Isoblokk 30 cm benyttes til bestandige og fuktsikre yttervegger i murverk over og under bakken. Komplett vegg uten tilleggsisolasjon gir U-verdi < 0,187 og brannmotstand REI 120. Veggen tilfredsstiller minstekravet til isolasjon i yttervegg etter TEK10. System Leca Isoblokk 30 cm består av få komponenter og gir enkelt et godt sluttresultat.

PRODUKTFORDELER:

  • Enkel utførelse
  • Robust og vedlikeholdsvennlig
  • Trygg og varig løsning for vegger både over og under bakken
  • Sunt innemiljø

Vis alle

MENGDE BLOKKER PR PALL OG ANSLÅTT ANTALL M2 / LM MUR PR. PALL

Leca Isoblokk 30 cm.jpg

Produkt: Leca Isoblokk 30 cm
Varenr: 5200815469
NOBB-nr: 51972953
Antall blokker/pall: 30
Ca m² mur pr pall: 3 m2
 

Leca Isoblokk 30 cm Multicut.jpg

Produkt: Leca Isoblokk 30 cm Multicut
Varenr: 5200815470
NOBB-nr: 51972964
Antall blokker/pall: 30
Ca lm mur pr pall: 6 lm

Leca Isoblokk 30 cm U-Blokk.jpg

Produkt: Leca Isoblokk 30 cm U-Blokk
Varenr: 5200819317
NOBB-nr: 52662555
Antall blokker/pall: 48
Ca lm mur pr pall: 12 lm

Leveres med isolasjonsbiter.

Leca Isoblokk 30 cm Lavblokk 9 cm.jpg

Produkt: Leca Isoblokk 30 cm Lavblokk 9 cm
Varenr: 5200815471
NOBB-nr: 51972972
Antall blokker/pall: 60
Ca m² mur pr pall: 3 m2

Leca Isoblokk 30 cm Lastblokk.jpg

Produkt: Leca Isoblokk 30 cm Lastblokk
Varenr: 5200815472
NOBB-nr: 51972983
Antall blokker/pall: 30
Ca m² mur pr pall: 3 m2

Leca Isoblokk består av to vanger med Leca blokker og isolasjon. Isolasjonen er et av markedets best isolerende materialer. PUR isolasjonen har en lambda verdi på 0,024 W/mK som er omtrent 30 % bedre enn konvensjonell isolasjon. Den isolerende kjernen utgjør sammen med Leca vangene et komplett veggelement med både isolasjon og lastbæring.

Leca Isoblokk 30 cm benyttes vanligvis til følgende formål:

  • Murhus
  • Lastbærende og isolerte vegger under bakken.
  • Sokkel og kjeller til bolighus.
  • Isolert garasje over og under bakken.
  • Isolerte skillevegger med krav til brannmotstand.
  • Isolerte vegger i fuktutsatt miljø.

OVERGANGSMATRISE NYE OG GAMLE ISOBLOKKER

Produkt

NOBB-nr.

Varenr.

Produkt

NOBB-nr.

Varenr.

Leca Isoblokk 30 cm

51972953

5200815469

Leca Isoblokk 30 cm standardblokk LSX

50523692

5200694713

Leca Isoblokk 30 cm Multicut

51972964

5200815470

Leca Isoblokk 30 cm hjørneblokk LSX

50523620

5200694716

Leca Isoblokk 30 cm Lavblokk 9 cm

51972972

5200815471

Leca Isoblokk 30 cm tilpasningsblokk LSX

50523703

5200694717

Leca Isoblokk 30 cm Lastblokk

51972983

5200815472

 

 

 

Leca Isoblokk 30 cm U-Blokk

52662555

5200819317

Leca Iso U-blokk 30 cm LSX

26442202

5200631526

STYRKE OG ROMVEKT 
Styrke, romvekt og nominelle dimensjoner finnes i tabellen nedenfor.
Styrke er oppgitt i N/mm2, målt etter NS-EN 771-3. Romvekt er oppgitt i kg/m3.
Geometritoleransene er i klasse D3 i henhold til standard NS-EN 771-3.

Produkt

Nominelle mål

bxhxl (mm)

Styrke/Densitet

(N/mm2 / kg/m3)

Varenr.

Leca Isoblokk 30 cm

300 x 200 x 500

5/630

5200815469

Leca Isoblokk 30 cm Multicut

300 x 200 x 430

5/630

5200815470

Leca Isoblokk 30 cm U-Blokk

300 x 190 x 250

 

 

Leca Isoblokk 30 cm Lavblokk 9 cm

300 x 90 x 500

5/630

5200815471

Leca Isoblokk 30 cm Lastblokk

300 x 200 x 500

5/630

5200815472

 

1) Leca Isoblokk 30 cm U-Blokk leveres med 50 mm løs isolasjonsplate av EPS.

 

BRANNKLASSE 
Murverk av Leca Isoblokk 30 cm med mørtelslemming/puss på begge sider er vurdert til å ha en brannmotstand på REI 120, forutsatt at veggen er prosjektert og utført i henhold til våre anvisninger.

 

U-VERDI
Vegger av Leca Isoblokk 30 cm murt etter våre anvisninger med 3 mm fugehøyde og pusset på begge sider har en U-verdi på 0,187 W/m2K. Polyuretanskummet i Leca Isoblokk har en deklarert varmekonduktivitet λD på 0,024 W/mK.

Se oversikt over U-verdier for blokkmurverk med og uten tilleggsisolasjon.

 

EGENLAST
Vegger av Leca Isoblokk 30 cm strengmurt uten puss og uten mørtel i stussfugene har en egenlast på ca. 130 kg/m2.

 

LYDISOLASJON
Vegger av Leca Isoblokk 30 cm har et trafikkstøyreduksjonstall R’w + Ctr på 40 dB. Dette forutsetter strengmurt utførelse etter våre anvisninger med puss på begge sider.

 

FUKTEGENSKAPER
Leca Isoblokk 30 cm har normalt et fuktinnhold på 10-15 % av tørrvekt ved levering fra fabrikk. Dimensjonerende verdi for svinn i murverk av Leca Blokk er −0,40 mm/m.

 

BESTANDIGHET
Sulfatinnholdet for Leca Lettklinker er normalt lavere enn 0,15 %. Bestandigheten forutsettes å være tilfredsstillende når innholdet av svovel er lavere enn 0,8 % av lettklinkerens tørrvekt, målt i henhold til NS-EN 1744-1. Frostmotstandsevnen er god på grunn av det grove, drenerende poresystemet.

 

INNEKLIMAPÅVIRKNING
Leca Isoblokk 30 cm er bedømt å ikke avgi partikler, gasser eller stråling som gir negativ påvirkning på inneklimaet, eller som har helsemessig betydning.

 

LEVERINGSFORM
Leca blokker leveres på trepaller som er tilpasset bruk av jekketralle og pallegaffel. Blokkene er beskyttet av en plastfolie av polyetylen. Alle Leca paller leveres med en merkelapp på plastfolien som viser produktbetegnelse, dimensjon, produksjonssted og produksjonsdato.

Både trevirket i Leca pallen og polyetylenplasten på pallen kan gjenvinnes på nærmeste gjenbruksstasjon.
 

MURING

Ved muring av Leca Isoblokk 30 cm anbefaler vi at blokkene strengmures med Weber Murmørtel M5 i liggefuger. Strengmuring forutsetter at Leca vangen dekkes av murmørtel. Ved bruk av Leca Mørtelkasse får du mørtelfuger av jevn høyde og bredde. Se hhv monterings- og prosjekteringsanvisning for utfyllende informasjon.

Muring

MURING OVER BAKKEN

Leca Isoblokk 30 cm mures med delte mørtelfuger(strengmures) uten mørtel i vertikalfugene(stussfuger). Murverket skal armeres mot svinn og evt. andre opptredende laster. Som ren svinnarmering er det tilstrekkelig å armere med Leca Murverksarmering på rull. Ved behov for konstruktiv armering skal det benyttes Leca Fugearmering 18 mm. Leca Isoblokk 30 cm har spor for fugearmering. Tilsiktet fugehøyde er 3 mm. Det er ikke nødvendig å mure med mørtel i stussfugene. Eventuelt gap i stussfugene fylles med murmørtel før pussing. Ved glipper over 8 mm i stussfugene mellom blokkene må stussfugene isoleres med mineralull (laftestrimmel) eller PUR-skum. Se hhv monterings- og prosjekteringsanvisning for utfyllende informasjon.

Muring over bakken hjørne rullarmering  Muring over bakken armering hjørne

 

MURING UNDER BAKKEN

Leca Isoblokk 30 cm mures med delte mørtelfuger(strengmures) uten mørtel i vertikalfugene(stussfuger). Murverket må armeres med Leca Sikksakk armering. Skiftene med armering isoleres med laftestrimmel.

 

HJØRNER OG ENDER

Hjørner og ender

 

Leca Isoblokk 30 cm Multicut brukes for muring av hjørner og inntil dør- og vindusåpninger.

 

OVERDEKNING OVER DØR OG VINDU

Leca Isoblokk 30 cm U-Blokk kan benyttes til overdekning i murverket. Sporet i U-blokken isoleres med medfølgende isolasjon og armeres med armeringsjern eller stålbjelke. Deretter fylles sporet med Weber Tørrbetong B20. Leca Overdekningsbjelker 25 cm kan brukes over dør og vindusåpninger i murverket som et alternativ til Iso U-Blokk. Disse finnes i lengde 150 cm og 300 cm med høyde 25 cm og krever at det gjøres lokal tilpasning pga skifthøyden. Når overdekningsbjelkene er montert støper man med Weber Tørrbetong B20. 

 

ARMERING
Murverket armeres i hvert 2. skift dersom ikke annet er angitt.

Ordinær armering over bakken: Leca Fugearmering 18 mm.

Svinnarmering over bakken: Leca Murverksarmering.

Under terreng: Leca Sikksakk-armering 22,5 cm.

 

BYGGEMÅL
Leca Isoblokk 30 cm har 19,7 cm høyde og 50 cm lengde dersom ikke annet er angitt. Mørtelfugen skal være omtrent 3 mm. Dette gir skifthøyde på ca. 20 cm. Skifthøyden kan endres noe ved justering av tykkelsen på mørtelfugen.

 

JORDTRYKK/VEGGER MED TILBAKEFYLLING
Byggesystemet er preakseptert som sokkel/kjeller under bakken med jordtrykk. Se gjeldende tabell for jordtrykks dimensjonering.

 

FUNDAMENT
På god byggegrunn som komprimert sprengsteinsfylling, morene, sand og fast leire kan yttervegg normalt fundamenteres på Leca Såleblokk 33 cm. For å sikre stabiliteten settes såleblokken på en pute av jordfuktig Weber Tørrbetong B20. Såleblokken armeres med Leca U-blokkarmering og utstøpes med Weber Tørrbetong B20.

Ved muring på fundament av betong eller tilsvarende er ikke bruk av Leca Såleblokk nødvendig.

 

OVERFLATEBEHANDLING
Utvendig murverk over bakken anbefales pusset med Weber Fiberpussystem. Utvendig under bakken anbefales Weber Slemmemørtel og grunnmursplater. F.eks. Platon.

 

BRANNVEGGER
Murverk av Leca Isoblokk 30 cm med mørtelslemming/puss på begge sider er vurdert til å ha en brannmotstand på REI 120, forutsatt at veggen er prosjektert og utført i henhold til våre anvisninger. Se mer informasjon i Leca Teknisk Håndbok.

Leca blokker avgir ingen stoffer på Miljødirektoratets kandidatliste, prioritetsliste, OBS-liste om helse- og miljøfarlige stoffer eller på BREEAMs A20-liste datert 01.04.2013.

logo
bars
www.leca.no
Leca Norge AS
Adresse: Årnesvegen 1, 2009 Nordby - Tlf. 41 43 71 00
Web: www.leca.no - Epost: info@leca.no