logo
bars
www.leca.no

Leca Isoblokk 25 cm LSX

23/02/2021

Byggesystemet Leca Isoblokk 25 cm benyttes til bestandige og fuktsikre yttervegger i murverk over og under bakken. Komplett vegg gir U-verdi 0,27 og REI 120. En vegg bygget av Leca Isoblokk 25 cm oppnår U-verdi 0,20 W/m2K med 5 cm innvendig tilleggsisolasjon. System Leca Isoblokk 25 cm består av få komponenter og gir enkelt et godt sluttresultat.

Logo_Leca_LSX_.jpg

PRODUKTFORDELER:

  • Enkel utførelse
  • Robust og vedlikeholdsvennlig
  • Trygg løsning for vegger både over og under bakken

Vis alle

Leca Isoblokk består av to vanger med Leca blokker og isolasjon. Isolasjonen er et av markedets best isolerende materialer. PUR isolasjonen har en lambda verdi på 0,024 W/mK som er omtrent 30 % bedre enn konvensjonell isolasjon. Den isolerende kjernen utgjør sammen med Leca vangene et komplett veggelement med både isolasjon og lastbæring.

Leca Isoblokk 25 cm LSX benyttes vanligvis til følgende formål:

  • Lastbærende og isolerte vegger under bakken.
  • Sokkel og kjeller til bolighus.
  • Isolert garasje over og under bakken.
  • Isolerte skillevegger med krav til brannmotstand.
  • Isolerte vegger i fuktutsatt miljø.

STYRKE OG ROMVEKT 
Styrke, romvekt og nominelle dimensjoner finnes i tabellen nedenfor.
Styrke er oppgitt i N/mm2, målt etter NS-EN 771-3. Romvekt er oppgitt i kg/m3.
Geometritoleransene er i klasse D3 i henhold til standard NS-EN 771-3.

Produkt

Nominelle mål

bxhxl (mm)

Styrke/Densitet

(N/mm2 / kg/m3)

Varenr.

Leca Isoblokk 25 cm standardblokk LSX

250 x 250 x 500

4/630

5200694449

Leca Isoblokk 25 cm hjørneblokk LSX

250 x 250 x 500

4/630

5200694709

Leca Iso U-blokk 25 cm LSX1)

250 x 250 x 250

4/630

5200631527

Leca Isoblokk 25 cm tilpasningsblokk LSX

250 x 120 x 500

4/630

5200694711

1) Iso U-blokk 25 cm LSX leveres med 50 mm løs isolasjonsplate av EPS.

BRANNKLASSE 
Murverk av Leca Isoblokk 25 cm LSX med mørtelslemming/puss på begge sider er vurdert til å ha en brannmotstand på REI 120, forutsatt at veggen er prosjektert og utført i henhold til våre anvisninger.

U-VERDI
Vegger av Leca Isoblokk 25 cm LSX murt etter våre anvisninger og pusset på begge sider har en U-verdi på 0,27 W/m2K. U-verdi < 0,18 W/m2K oppnås med 7,5 cm innvendig tilleggsisolasjon med deklarert varmekonduktivitet < 0,035 W/mK. U-verdien forutsetter bruk av Leca Laftestrimmel 90 mm. Polyuretanskummet i Leca Isoblokk har en deklarert varmekonduktivitet λD på 0,024 W/mK.

Se oversikt over U-verdier for blokkmurverk med og uten tilleggsisolasjon under fanen dokumentasjon.

EGENLAST
Vegger av Leca Isoblokk 25 cm LSX strengmurt uten puss og uten mørtel i stussfugene har en egenlast på ca. 130 kg/m2.

LYDISOLASJON
Vegger av Leca Isoblokk 25 cm LSX har et trafikkstøyreduksjonstall R’w + Ctr på 40 dB. Dette forutsetter strengmurt utførelse etter våre anvisninger med puss på begge sider.

FUKTEGENSKAPER
Leca Isoblokk 25 cm LSX har normalt et fuktinnhold på 10-15 % av tørrvekt ved levering fra fabrikk. Dimensjonerende verdi for svinn i murverk av Leca Blokk er −0,40 mm/m.

BESTANDIGHET
Sulfatinnholdet for Leca Lettklinker er normalt lavere enn 0,15 %. Bestandigheten forutsettes å være tilfredsstillende når innholdet av svovel er lavere enn 0,8 % av lettklinkerens tørrvekt, målt i henhold til NS-EN 1744-1. Frostmotstandsevnen er god på grunn av det grove, drenerende poresystemet.

INNEKLIMAPÅVIRKNING
Leca Isoblokk 25 cm LSX er bedømt å ikke avgi partikler, gasser eller stråling som gir negativ påvirkning på inneklimaet, eller som har helsemessig betydning.

LEVERINGSFORM

Leca blokker leveres på trepaller som er tilpasset bruk av jekketralle og pallegaffel. Blokkene er beskyttet av en plastfolie av polyetylen. Alle Leca paller leveres med en merkelapp på plastfolien som viser produktbetegnelse, dimensjon, produksjonssted og produksjonsdato.

Både trevirket i Leca pallen og polyetylenplasten på pallen kan gjenvinnes på nærmeste gjenbruksstasjon.

MENGDE BLOKKER PR PALL OG ANSLÅTT ANTALL M2 MUR PR. PALL

Produkt

Varenr.

NOBB-nr

Antall blokker/pall

Ca m² mur pr pall

Leca Isoblokk 25 cm standardblokk LSX

5200694449

50523673

32

4,2

Leca Isoblokk 25 cm hjørneblokk LSX

5200694709

50523616

32

4,2

Leca Iso U-blokk 25 cm LSX1)

5200631527

10523645

64

4,2

Leca Isoblokk 25 cm tilpasningsblokk LSX

5200694711

50523684

64

4,2

 

MURING
Ved muring av Leca Isoblokk 25 cm LSX anbefaler vi at blokkene strengmures med Weber Murmørtel M5 i liggefuger. Strengmuring forutsetter at Leca vangen dekkes av murmørtel. Ved bruk av Leca Mørtelkasse 25 cm får du mørtelfuger av jevn høyde og bredde.
Leca Laftestrimmel 90 mm brukes for isolering av horisontalfuger mellom mørtelstrengene. Fugehøyde anbefales inntil 10 mm. Det er ikke nødvendig å mure med mørtel i stussfugene. Eventuelt gap i stussfugene fylles med murmørtel før pussing. Ved glipper over 8 mm i stussfugene mellom blokkene må stussfugene isoleres med mineralull (laftestrimmel) eller PUR-skum.
Leca Isoblokk 25 cm hjørneblokk LSX brukes for muring av hjørner og inntil dør- og vindusåpninger slik at Polyuretanskum isolasjonen ikke blir eksponert inn mot åpningen samt sikre godt feste for dør- og vinduskarmer.
Leca Iso U-blokk 25 cm brukes i øverste skift på murverket. Sporet i toppblokken armeres med Leca U-blokkarmering og fylles med Weber Tørrbetong B20.
Leca Isoblokk 25 cm Tilpasningsblokk LSX er en spesialblokk med høyde 12 cm. Denne tilpasningsblokken gjør det enkelt å tilpasse murverket til ulike høyder.
Leca Overdekningsbjelker 25 cm kan brukes over dør og vindusåpninger i murverket som et alternativ til Iso U-Blokk. Disse finnes i lengde 150 cm og 300 cm. Når overdekningsbjelkene er montert støper man med Weber Tørrbetong B20. Se produktdatablad for informasjon om overdekningsbjelkene.

ARMERING
Veggen armeres med 2 stk. Leca Fugearmering i hvert 2. skift samt første skift under åpninger. Fugearmeringen skal helst omsluttes av mørtel, og dette oppnås lettest ved at mørtel legges ut først og at Leca Fugearmering legges i mørtelen. Ved skjøting av armering skal forankringslengden være min. 30 cm. Det finnes også en rustfri utgave av Leca Fugearmering.
Under terreng armeres veggen med 2 stk Leca Fugearmering i hvert 2. skift ved ordinær bruk. Se vår brosjyre Leca Byggebok for betingelser og ytterligere informasjon.

JORDTRYKK/VEGGER MED TILBAKEFYLLING
Byggesystemet er preakseptert som sokkel/kjeller under bakken med jordtrykk. Se gjeldende tabell for jordtrykks dimensjonering.

BYGGEMÅL

Leca Isoblokk 25 cm LSX har 25 cm høyde og 50 cm lengde dersom ikke annet er angitt. Mørtelfugen skal være omtrent 8-10 mm. Dette gir skifthøyde på ca. 26 cm. Skifthøyden kan endres noe ved justering av tykkelsen på mørtelfugen.

FUNDAMENT
På god byggegrunn som komprimert sprengsteinsfylling, morene, sand og fast leire kan yttervegg normalt fundamenteres på Leca Såleblokk 33 cm. For å sikre stabiliteten settes såleblokken på en pute av jordfuktig Weber Tørrbetong B20. Såleblokken armeres med Leca U-blokkarmering og utstøpes med Weber Tørrbetong B20.

Ved muring på fundament av betong eller tilsvarende er ikke bruk av Leca Såleblokk nødvendig.

OVERFLATEBEHANDLING
Utvendig murverk over bakken anbefales pusset med Weber Fiberpussystem. Utvendig under bakken anbefales Weber Slemmemørtel og grunnmursplater. F.eks. Platon.

BRANNVEGGER
Murverk av Leca Isoblokk 25 cm LSX med mørtelslemming/puss på begge sider er vurdert til å ha en brannmotstand på REI 120, forutsatt at veggen er prosjektert og utført i henhold til våre anvisninger. Se mer informasjon i Leca Teknisk Håndbok.

Leca blokker avgir ingen stoffer på Miljødirektoratets kandidatliste, prioritetsliste, OBS-liste om helse- og miljøfarlige stoffer eller på BREEAMs A20-liste datert 01.04.2013.

logo
bars
www.leca.no
Leca Norge AS
Adresse: Årnesvegen 1, 2009 Nordby - Tlf. 41 43 71 00
Web: www.leca.no - Epost: info@leca.no