logo
bars
www.leca.no

Leca Såleblokk

18/09/2020

Leca Såleblokk benyttes som et alternativ til plasstøpt grunnmurssåle på bæredyktig grunn. Blokken har et spor for armering og utstøping med betong.

Vis alle

RÅMATERIALER
Leca Såleblokk fremstilles av Leca Lettklinker, sement, mikrosilika, sand og vann. For ytterligere produktinformasjon om Leca blokker henvises blant annet til følgende informasjon som du kan finne på våre nettsider vår nettside. Isolasjonsmaterialet i Leca Isoblokk er polyuretanskum.

DOKUMENTASJON OG HJELPEMIDLER FOR LECA BLOKKER

EGENSKAPER VED LECA BLOKKER
Leca blokker har

 • åpen porestruktur
 • gode varmeisolerende egenskaper
 • god fuktsikkerhet (tåler å bli fuktig)
 • god brannmotstand
 • god styrke og frostsikkerhet
 • relativ lav vekt
 • kun uorganiske bestanddeler
 • god motstand mot sopp, råte, mugg og skadedyr

FUKTEGENSKAPER
Leca Såleblokk har normalt et fuktinnhold på 10-15 % av tørrvekt ved levering fra fabrikk. Dimensjonerende verdi for svinn i murverk av Leca Blokk er −0,40 mm/m.

BESTANDIGHET
Sulfatinnholdet for Leca Lettklinker er normalt lavere enn 0,15 %. Bestandigheten forutsettes å være tilfredsstillende når innholdet av svovel er lavere enn 0,8 % av lettklinkerens tørrvekt, målt i henhold til NS-EN 1744-1. Frostmotstandsevnen er god på grunn av det grove, drenerende poresystemet.

MILJØ

Leca blokker avgir ingen stoffer på Miljødirektoratets kandidatliste, prioritetsliste, OBS-liste om helse- og miljøfarlige stoffer eller på BREEAMs A20-liste datert 01.04.2013.

STYRKE OG ROMVEKT ETTER NS-EN 772-1

Produkt Fasthet / Densitet [N/mm2] [kg/m3] Varenr
Leca Såleblokk 33 cm 3 / 900 5200626735
Leca Såleblokk 39 cm 4 / 900 5200626777

DIMENSJON OG TOLERANSER

Produkt Dimensjon (mm) Varenr
Leca Såleblokk 33 cm 330 x 175 x 500 5200626735
Leca Såleblokk 39 cm 390 x 175 x 500 5200626777

Leveringsform

Leca blokker leveres på trepaller som er tilpasset bruk av jekketralle og pallegaffel. Blokkene er beskyttet av en plastfolie av polyetylen. Alle Leca paller leveres med en merkelapp på plastfolien som viser produktbetegnelse, dimensjon, produksjonssted og produksjonsdato samt litt produktinformasjon.

Både trevirket i Leca pallen og polyetylenplasten på pallen kan gjenvinnes på nærmeste gjenbruksstasjon.

ANTALL BLOKKER PR PALL

Produkt Varenr NOBB-nr Antall blokker pr pall
Leca Såleblokk 33 cm 5200626735 10523777 30
Leca Såleblokk 39 cm 5200626777 41740262 20

Bruksområde

Leca Såleblokk benyttes vanligvis til følgende formål:

 • Fundament på bakken for vegger av Leca Isoblokker eller Leca Blokker
 • Leca Såleblokk 33 cm er beregnet som fundament for Leca vegger med tykkelse 30 cm eller mindre.
 • Leca Såleblokk 39 cm er beregnet som fundament for Leca vegger med tykkelse over 30 cm. Eksempelvis Leca Isoblokk 35 cm.

Dette produktdatabladet er ikke ment å gi en komplett beskrivelse av hvordan Leca Såleblokk planlegges og utføres. For slik informasjon henviser vi til våre brosjyrer

Lagring

Når Leca blokker oppbevares utendørs på pall anbefaler vi at plasthetten på pallen ikke fjernes, slik at blokkene beskyttes mot nedbør. Dersom blokkene blir våte etter regnvær på byggeplass anbefaler vi at blokkene får tørke opp før man murer med dem.

Våre brosjyrer har informasjon om muring og pussing av Leca Blokker, og vi ber deg lese disse for mer informasjon.

MATERIALER OG PRODUKTER VED MURING OG PUSSING
Vi anbefaler generelt følgende materialer og produkter ved bruk av Leca Såleblokk:

 • Leca U-blokkarmering og Weber B20 Tørrbetong til utstøping av Leca Såleblokk
 • Murmørtel Weber Murmørtel M5

FUNDAMENT
På god byggegrunn som komprimert sprengsteinsfylling, morene, sand og fast leire kan yttervegg normalt fundamenteres på Leca Såleblokk. For å sikre stabiliteten settes såleblokken på en pute av jordfuktig Weber Tørrbetong B20. Såleblokken armeres med Leca U-blokkarmering og utstøpes med Weber B20 Tørrbetong.

LECA BLOKKER I AGGRESSIVT MILJØ
Leca blokker inneholder sement, og har derfor samme begrensninger som vanlig betong ved bruk i aggressivt miljø. I surt vann (for eksempel pillarer i myrholdig grunn) vil upussede blokker nedbrytes raskere enn betong, da angrepet vil skje over hele blokktverrsnittet.
Vi anbefaler ikke bruk av Leca Isoblokk 25 cm i surt og aggressivt miljø.

FORSTERKNINGER OG SPESIELLE DETALJER
Ved spesielle behov anbefaler vi å benytte informasjonen i brosjyrene Leca Teknisk Håndbok og Weber Proffhåndbok.

Vær oppmerksom på

FROST
Leca murverk er frostsikkert når det er utført etter våre anvisninger. Leca blokker kan fryse i stykker hvis de utsettes for frost helt eller delvis neddykket i vann.

GENERELT
For at Leca murverk skal ha de egenskaper som angis i våre brosjyrer forutsettes det at murverket er prosjektert og utført i henhold til våre anvisninger. Da det foreligger forskjellige forhold og forutsetninger i hvert enkelt tilfelle kan Weber ikke være ansvarlig for annet enn at den informasjon som er gitt under punktet Produktbeskrivelse er korrekte. Eksempler på informasjon og forhold som ligger utenfor Webers ansvarsområde (enten dette påpekes spesielt eller ikke), er oppbevaring, konstruksjon, bearbeidelse, samspilleffekt med andre produkter, arbeidets utførelse og lokale forhold.

Sikkerhetstiltak

BESKYTTELSE VED HÅNDTERING AV LECA BLOKKER
Vi anbefaler generelt bruk av hansker ved håndtering av Leca blokker. Når Leca blokker freses, slisses eller kappes med ulike typer frese-, slisse- eller kappeutstyr på en slik måte at støv utvikles anbefaler vi bruk av vernebriller og støvmaske. Det samme anbefaler vi ved riving av Leca konstruksjoner. Vi anbefaler også at støv fra Leca blokker ikke kommer i kontakt med bar hud. Støv fra Leca blokker inneholder mye sementstøv. Sementstøv er som kjent alkalisk og vil sammen med fuktighet kunne virke irriterende på hud, øyne og luftveier.

Miljøanvisninger

KVALITETS- OG MILJØSERTIFISERING 
Saint-Gobain Byggevarer as er sertifisert i henhold til NS-EN ISO 9001:2000 (kvalitet) og NS-EN ISO 14001:2004 (miljø). Arbeidsmiljødelen er implementert i henhold til kravene i ”Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (Internkontrollforskriften)”.

I henhold til de krav som stilles i så vel ISO 9001 som ISO 14001, granskes vårt ledelsessystem bl.a. gjennom planlagte årlige revisjoner, så vel interne som eksterne.
Arbeidsmiljøområdet kontrolleres av de norske tilsynsmyndighetene.

AVFALLSHÅNDTERING OG GJENBRUK 
Leca Såleblokk kan sendes til vanlig offentlig deponi etter endt levetid. Blokkene kan knuses for materialgjenvinning og brukes i lette fyllinger på byggeplass. På vår nettside finner du også en uttalelse med utfyllende informasjon om dette temaet fra siv. ing. Bjørn Vik i BA8 rådgivende ingeniører as.

Ansvar

Informasjonen som er gitt i dette datablad bygger på vår nåværende kunnskap og erfaring om produktet. All ovenstående informasjon må betraktes som retningsgivende. Det er brukerens ansvar å påse at produktet er egnet for tilsiktet anvendelse samt utføre egenkontroll. Brukeren står ansvarlig dersom produktet blir anvendt til andre formål enn anbefalt eller ved feil utførelse. Vi står gjerne til rådighet for veiledning i bruk av våre produkter.

logo
bars
www.leca.no
Leca Norge AS
Adresse: Årnesvegen 1, 2009 Nordby - Tlf. 41 43 71 00
Web: www.leca.no - Epost: info@leca.no