logo
bars
www.leca.no

Leca® Passivhusringmur

Leca® Passivhusringmur er et ringmursystem tilpasset bygg med veggtykkelse fra 30 til 35 cm og I-profil baserte stendere. Systemet har gode isolasjonsegenskaper og alle de andre fordelene som Leca produkter har.

Produktfordeler

  • Motstandsdyktig mot sopp, råte og skadedyr
  • Trygt og tilpasningsvennlig
  • Solid og varig løsning for boligbygg

Vis alle

PRODUKTBESKRIVELSE

RÅMATERIALER
Leca Isoblokk 35 cm fremstilles av Leca Lettklinker, sement, mikrosilika, sand og vann samt polyuretan. For ytterligere produktinformasjon om Leca blokker henvises blant annet til nedenstående informasjon som du kan finne på våre nettsider www.weber-norge.no. Isolasjonsmaterialet i Leca Isoblokk er polyuretanskum.

DOKUMENTASJON OG HJELPEMIDLER FOR LECA BLOKKER

EGENSKAPER VED LECA BLOKKER

Leca blokker har

  • åpen porestruktur
  • gode varmeisolerende egenskaper
  • god fuktsikkerhet (tåler å bli fuktig)
  • god brannmotstand
  • god styrke og frostsikkerhet
  • relativ lav vekt
  • god motstand mot sopp, råte, mugg og skadedyr

PRODUKTSPESIFIKASJON

YTELSESERKLÆRING/DoP
DoP-NO-ISBL06

STYRKE OG ROMVEKT
Leca blokkene i Leca Isoblokk 35 cm i alle varianter har en trykkfasthet på 5 N/mm² målt etter NS-EN 772-1 og en romvekt på 900 kg/m³.

ISOLASJON
Polyuretanskummet i Leca Ringmursblokker har en deklarert varmekonduktivitet λD på 0,024 W/mK.

FUKTEGENSKAPER
Leca Ringmursblokker har normalt et fuktinnhold på 10-15 % av tørrvekt ved levering fra fabrikk. Dimensjonerende verdi for svinn i murverk av Leca Blokk er −0,40 mm/m.

BESTANDIGHET
Sulfatinnholdet for Leca Lettklinker er normalt lavere enn 0,15 %. Bestandigheten forutsettes å være tilfredsstillende når innholdet av svovel er lavere enn 0,8 % av lettklinkerens tørrvekt, målt i henhold til NS-EN 1744-1. Frostmotstandsevnen er god på grunn av det grove, drenerende poresystemet.

INNEKLIMAPÅVIRKNING
Leca Leca Ringmursblokker er bedømt å ikke avgi partikler, gasser eller stråling som gir negativ påvirkning på inneklimaet, eller som har helsemessig betydning.

MILJØ
Leca Ringmursblokker har en isolasjon av Polyuretanskum. Polyuretan er et mye brukt materiale i vår hverdag, og brukes blant annet i møbler, madrasser, bilseter og –dashboard, kjøleskap, frysere. Isolasjonen av Polyuretanskum i Leca Isoblokk er målt hos SINTEF for mulige emisjoner til inne-klima. Målingene viser ingen emisjoner over deteksjonsgrensene.

Leca Ringmursblokker inneholder ingen stoffer som står på KLIFS OBS-liste, prioritetsliste eller kandidatliste, og inneholder ikke bromerte flammehemmere. Polyuretan isolasjonen i Leca Ringmursblokker inneholder ingen drivgasser som er skadelig for osonlaget.

LEVERINGSFORM

Leca blokker leveres på trepaller som er tilpasset bruk av jekketralle og pallegaffel. Blokkene er beskyttet av en plastfolie av polyetylen. Alle Leca paller leveres med en merkelapp på plastfolien som viser produktbetegnelse, dimensjon, produksjonssted og produksjonsdato samt litt produkt-informasjon. Både trevirket i Leca pallen og polyetylenplasten på pallen kan gjenvinnes på nærmeste gjenbruksstasjon.

BRUKSOMRÅDE

Leca Ringmursystem kan generelt benyttes til oppmuring av ringmur for gulv på grunnen i bolighus og hytter av tre med inntil to etasjer, vegghøyde maks 2,7 m og husbredde maks 8,0 m. Fundamenteringsmåten kan også benyttes til andre bygninger med tilsvarende dimensjoner og belastninger.

Dette produktdatabladet er ikke ment å gi en komplett beskrivelse av hvordan Leca Isoblokk 35 planlegges og utføres. For slik informasjon henviser vi til våre brosjyrer.

LAGRING

Når Leca blokker oppbevares utendørs på pall anbefaler vi at plasthetten på pallen ikke fjernes, slik at blokkene beskyttes mot nedbør. Dersom blokkene blir våte etter regnvær på byggeplass anbefaler vi at blokkene får tørke opp før man murer med dem.

UTFØRELSE

Våre brosjyrer har informasjon om muring og pussing av Leca Blokker, og vi ber deg lese disse for mer informasjon.

MATERIALER OG PRODUKTER VED MURING OG PUSSING
Vi anbefaler generelt følgende materialer og produkter ved muring av Leca Ringmur:

FUNDAMENT
På god byggegrunn som komprimert sprengsteinsfylling, morene, sand og fast leire kan yttervegg normalt fundamenteres på Leca Såleblokk 33 cm. For å sikre stabiliteten settes såleblokken på en pute av jordfuktig Weber Tørrbetong B20. Såleblokken armeres med Leca U-blokkarmering og utstøpes med Weber B20 Tørrbetong.

Ved muring på fundament av betong eller tilsvarende er ikke bruk av Leca Såleblokk nødvendig.

FORSTERKNINGER OG SPESIELLE DETALJER
Ved spesielle behov anbefaler vi å benytte informasjonen i brosjyrene Leca Ringmur, Leca Teknisk Håndbok og Weber Proffhåndbok.

SIKKERHETSTILTAK

BESKYTTELSE VED HÅNDTERING AV LECA BLOKKER
Vi anbefaler generelt bruk av hansker ved håndtering av Leca blokker. Når Leca blokker freses, slisses eller kappes med ulike typer frese-, slisse- eller kappeutstyr på en slik måte at støv utvikles anbefaler vi bruk av vernebriller og støvmaske. Det samme anbefaler vi ved riving av Leca konstruksjoner. Vi anbefaler også at støv fra Leca blokker ikke kommer i kontakt med bar hud. Støv fra Leca blokker inneholder mye sementstøv. Sementstøv er som kjent alkalisk og vil sammen med fuktighet kunne virke irriterende på hud, øyne og luftveier.

Ved bearbeiding av PUR-skummet i Leca Isoblokk og Leca Fasadeblokk må man unngå at dette oppvarmes til temperaturer på 150 °Celler mer. Bruk av vinkelsliper eller sageutstyr på skummet i Leca Isoblokk medfører ikke nevneverdig temperaturøkning utover vanlig romtemperatur. Ved støvfrembringende bearbeiding av Leca Isoblokk og/eller Leca Fasadeblokk utvikles polyuretanstøv som krever bruk av hansker, støvmaske og vernebriller på samme måte som støvfrembringende bearbeiding av uisolerte Leca blokker.

MERKNADER

FROST
Leca murverk er frostsikkert når det er utført etter våre anvisninger. Leca blokker kan fryse i stykker hvis de utsettes for frost helt eller delvis neddykket i vann.

GENERELT
For at Leca murverk skal ha de egenskaper som angis i våre brosjyrer forutsettes det at murverket er prosjektert og utført i henhold til våre anvisninger.

Da det foreligger forskjellige forhold og forutsetninger i hvert enkelt tilfelle kan Leca ikke være ansvarlig for annet enn at den informasjon som er gitt under punktet Produktbeskrivelse er korrekte. Eksempler på informasjon og forhold som ligger utenfor Lecas ansvarsområde (enten dette påpekes spesielt eller ikke), er oppbevaring, konstruksjon, bearbeidelse, samspilleffekt med andre produkter, arbeidets utførelse og lokale forhold.

LECA BLOKKER I AGGRESIVT MILJØ
Leca blokker inneholder sement, og har derfor samme begrensninger som vanlig betong ved bruk i aggressivt miljø. I surt vann (for eksempel pillarer i myrholdig grunn) vil upussede blokker nedbrytes raskere enn betong, da angrepet vil skje over hele blokktverrsnittet. Vi anbefaler ikke bruk av Leca Isoblokk 25 cm i surt og aggressivt miljø.

MILJØANVISNINGER

Emisjonsdokumentasjon (HEA 9):
I henhold til BREEAM-NOR tabell 5-5 kreves det ikke emisjonsdokumentasjon for dette produktet

Miljøgifter A20 (MAT 1):
Leca Ringmur inneholder ingen miljøgifter på BREEAMs A20-liste datert 01.04.2013, se informasjon på https://www.weber-norge.no/service-tjenester/miljoe/miljoegiftslisten-a20.html

Ansvarlig innkjøp av materialer, ISO 14001 (MAT 5):
Weber har ISO 14001 sertifikat for produksjonen av Leca Ringmur
https://www.weber-norge.no/fileadmin/user_upload/Miljoe/KSM/nye_juni_2011/10_-_Miljosert.pdf

KVALITETSKONTROLL

Saint-Gobain Byggevarer as er sertifisert i henhold til NSEN ISO 9001:2000 (kvalitet) og NS-EN ISO 14001:2004 (miljø). Arbeidsmiljødelen er implementert i henhold til kravene i ”Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (Internkontrollforskriften)”.

I henhold til de krav som stilles i så vel ISO 9001 som ISO 14001, granskes vårt ledelsessystem bl.a. gjennom planlagte årlige revisjoner, så vel interne som eksterne. Arbeidsmiljøområdet kontrolleres av de norske tilsynsmyndighetene. 

AVFALLSHÅNDTERING OG GJENBRUK
Leca Ringmursblokker kan sendes til vanlig offentlig deponi etter endt levetid. Blokkene kan knuses for materialgjenvinning og brukes i lette fyllinger på byggeplass.

ANSVAR

Informasjonen som er gitt i dette datablad bygger på vår nåværende kunnskap og erfaring om produktet. All ovenstående informasjon må betraktes som retningsgivende. Det er brukerens ansvar å påse at produktet er egnet for tilsiktet anvendelse samt utføre egenkontroll. Brukeren står ansvarlig dersom produktet blir anvendt til andre formål enn anbefalt eller ved feil utførelse. Vi står gjerne til rådighet for veiledning i bruk av våre produkter.

logo
bars
www.leca.no
Leca Norge AS
Adresse: Årnesvegen 1, 2009 Nordby - Tlf. 41 43 71 00
Web: www.leca.no - Epost: info@leca.no