logo
bars
www.leca.no

Frostsikring og isolasjon

Lettklinker er et veldig hensiktsmessig materiale i forbindelse med frostsikring og isolasjon i grunnen. I tillegg til isolasjonseffekten har materialet meget gode drenerende egenskaper, noe som er meget viktig for bæreevnen.

Vis alle

GRUNNLEGGENDE HENSYN

Hva er påkrevet frysemotstand? 
Hva er frostindeksen i området? 
Er det noen fare for ising på overflaten? 
Hvordan påvirker grunnvannsstanden Lecaens densitet over tid? 
Er det noen fare for oppdrift i Lecafyllingen?

FROSTSIKRING AV VEIFUNDAMENTER

Det er krav til hvor dypt frostsikringslaget i fyllinger bør være. Økt frostrisiko resulterer i en økning i dybden på frostsikringslaget. Dette gir dype utgravninger og krevende anleggsarbeid. Ved bruk av Leca som frostsikringsmateriale, er det mulig å redusere dybden på frostsikringslaget (se figur 1) og forenkle anleggsarbeidene.

FRYSEFRONTSANALYSER

Lecaen har 16 volumprosent vanninnhold. En vei som er frostsikret med Leca vil ha mindre telehiv gjennom vinteren og ha høyere bæreevne under teleløsningen enn en vei uten Leca.

Mindre telehiv er et resultat av at man har mindre gjennomfrysing og kortere perioder med frost i underbygningen. Bedre bærekapasitet gjennom teleløsningen oppnår man på grunn av at frostsikringen med Leca endrer opptingingsbetingelsene for underbygningen. I en vei som er bygd opp uten et frostsikringslag av Leca vil den frosne underbygningen tine fra undersiden og vannet vil dermed drenere fra telefronten. I en vei uten Leca vil det være en frossen ”plate” i underbygningen mot slutten av teleløsningen. Over dette laget vil undergrunnen og veifundamentet være fylt med vann fra tineprosessen.

FROSTSIKRING AV RØRLEDNINGER

For å oppnå frostsikring av rørledninger trenger grøftene en minimumsdybde. Denne dybden kan reduseres ved å bruke Leca som frostsikring. Ved å redusere gravedybden forenkles anleggsarbeidet og gjør det mer kostnadseffektivt.

ISOLASJON AV KJELLERVEGG

Ved å bruke Leca i isolasjonen av en kjellervegg kan man oppnå betydelig bedring av den termiske motstanden, spesielt i gamle kjellervegger. Nyere vegger har krav til U-verdi, men denne kan bedres ved å bruke Leca som isolasjonslag utvendig. 

logo
bars
www.leca.no
Leca Norge AS
Adresse: Årnesvegen 1, 2009 Nordby - Tlf. 41 43 71 00
Web: www.leca.no - Epost: info@leca.no